Her kan du lese mer om selve museet,

 og Venneforeningen. Ikke minst hvordan

det hele startet og utviklet seg. En egen historisk  oversikt og gjennomgang.

Medlemsregister:

Ragnar Skjærstad

Mob: 907 24 793

ragnar.skjaerstad@

vikenfiber.no

Leder og kontaktperson:

Ragnar Skjærstad

Mob: 90724793

ragnar.skjaerstad@

vikenfiber.no

Norsk Teknisk

Museums venner

c/o Ragnar Skjærstad

Bjerkealléen 43,

0487 Oslo

venneforeningen@

tekniskmuseum.no

Norges nasjonale tekniske

og medisinske museum

 

Norsk Teknisk Museum er Norges nasjonalmuseum for teknikk, industri, vitenskap og medisin og med et overordnet ansvar for koordinering av virksomheten for andre mer spesialiserte tekniske museer. Museet ble opprettet i forbindelse med jubileumssutstillingen i Oslo i 1914 og hadde lenge en omflakkende tilværelse. Første faste lokalisering med utstillinger for publikum ble åpnet i underetasjen i Vikingskiphuset på Bygdøy i april 1932. Nytt museum i eget hus ble åpnet i Fyrstikkalléen på Etterstad i mai 1959. Tomten var en gave fra en entusiastisk industri­drivende.

 

Det nye muséet i Kjelsåsveien ble tatt i bruk 27.mai 1986. Tomten ble gitt av Oslo kommune. Byggekostnadene på til sammen 140 millioner kroner ble skaffet til veie av staten, kommunen, egne midler og bidrag fra næringslivet.

 

Organisasjonsmessig inntraff en stor forandring per 1.januar 1998 da Stiftelsen Norsk Teknisk Museum trådte i kraft. Foreningens aktiva (minus 1 million kroner som foreningen beholdt som en grunnkapital) og passiva ble da overlatt til den nye stiftelsen. Foreningen fortsatte etter det som en venneforening. Etter 84 år ble navnet endret til Norsk Teknisk Museums venner. Et par år tidligere hadde N.T.M. fått sin nåværende status som nasjonalmuseum. Muséets driftsøkonomi er siden 1995 i hovedsak et offentlig ansvar.

 

Stiftelsen Norsk Teknisk Museum har et styre som består av styreleder og to medlemmer oppnevnt av Staten ved Kulturdepartementet, to medlemmer oppnevnt av muséets personale og to oppnevnt av venneforeningen. På den annen side har museumsdirektøren fast plass i venneforeningens styre.

Norsk Teknisk Museum er et meget populært og meget besøkt museum med spesiell god appell til barn og ungdom. Det årlige besøkstallet er blant de høyeste for norske museer. Museet har spesielt en viktig rolle for å bevisstgjøre befolkningen og ikke minst den oppvoksende slekt om betydningen av teknikk, vitenskap og medisin og hvor viktig dette har vært for nasjonens utvikling og vår velstand.

 

VENNEFORENINGEN - Foreningen Norsk Teknisk Museums venner – for alle med interesse for museet og teknisk og medisinsk historie

 

Foreningen Norsk Teknisk Museums venners formål er å bidra til utviklingen av Teknisk museum, og å være et forum for entusiaster, bedrifter og organisasjoner med interesse for museets arbeid og teknisk og medisinsk historie.

 

Med røtter tilbake til museets grunnleggelse i 1914, arbeides det aktivt med tekniske miljøer i næringslivet for å realisere interessante prosjekter. Foreningen arrangerer blant annet engasjerende ekskursjoner og sammen med Tekna og NITO Oslo og Akershus tilbys gratis månedlige teknologihistoriske foredrag ved museet. Venneforeningens Dag, hvor voksne og barn inviteres til museet for å oppleve, lære og bli inspirert, arrangeres to ganger i året.

 

Selv om foreningen kan regne sin historie tilbake til museets grunnlegging i 1914, var overgangen såvidt omfattende at det i den praktiske virkelighet var snakk om å starte på nytt. I mange år før den offentlige finansieringen overtok, var det en sterk forbindelse til tekniske miljøer og næringsliv. Man kunne regne med sterk moralsk og finansiell støtte. Etter hvert som det offentlige overtok mer og mer av finansieringen, ble forbindelsen svekket. En av foreningens viktigste oppgaver er å gjenopprette denne forbindelsen og bevisstgjøre de tekniske, vitenskapelige og medisinske miljøer om museets betydning.

 

Foreningen Norsk Teknisk Museums venner er formelt uavhengig av stiftelsen Norsk Teknisk Museum, selv om forbindelsene er tette. Foreningen har et eget sekretariat uavhengig av museet og er medlem av "FNM – Forbundet for norske Museumsvenner".

 

Vi er medlem av Forbundet

for

norske

museumsvenner:

NorSK teknisk museumS HISTORIE

 

Foreningen for Norsk Teknisk Museum

historiske milepæler:

 

1904

     Eilert Sundt blir nevnt som første initiativtaker til et norsk teknisk museum. I Den polytekniske Forenings direksjon 20. januar blir det vedtatt å ta initiativ til dannelsen av et norsk teknisk museum.

 

1914

     Museet ble opprettet som en forening i forbindelse med jubileumsutstillingen i Oslo. Stiftelsen fant sted i Universitetets aula 13. juli 1914, som ledd i ”Det 6. landsmøte for teknikk”.

 

1932

     Første faste lokalisering med utstilling for publikum var i underetasjen i Vikingskipmuseet på Bygdøy i april. Tilstede var blant andre Kong Haakon VII. Ingeniør Philip Pedersen ble samme år utnevnt til museets første bestyrer.

 

1959

      I mai ble et nytt museum åpnet i eget hus Fyrstikkalléen på Etterstad. Tomten var en gave fra entusiastiske industridrivende, F.H. Frølich og O. Frølich.

 

1986

     27. mai flyttet museet til Mustads gamle arealer på Kjelsås. Tomten ble gitt av Oslo kommune. Byggekostnadene på til sammen 140 mill. kroner ble skaffet til veie av staten, kommunen, egne midler og bidrag fra næringslivet.

 

Fra forening til stiftelse

 

1995

     Fra januar overtok Kulturdepartementet ansvaret for det offentlige bidraget til  museets drift. Foreningen Teknisk Museum fikk status som nasjonalmuseum.

 

1997

      Museet (bygninger, gjenstander, fonds og aktiviteter) ble donert  fra Foreningen Teknisk Museum til den nye Stiftelsen Norsk Teknisk Museum.

 

Foreningen Norsk Teknisk Museum ble deretter ved vedtektsendring 13.10.1997 reorganisert som en støtteforening/venneforening for museet under navnet Norsk Teknisk Museums venner (NTMv), og skal velge 2 styremedlemmer med vararepresentanter til Stiftelsen Norsk Teknisk Museums styre.

 

1998

     7. april 1998 ble museet registrert som Stiftelsen Norsk Teknisk Museum.

Ønskes mer detaljert informasjon om Norsk Teknisk Museums historie, kan et godt gjennomarbeidet notat skrevet av avdøde æresmedlem Hjalmar Aass, leses eller lastes ned -  her

Vi er stolte over å kunne presentere våre bedriftsmedlemmer - les mer under - Bli medlem - kanskje noe å tenke på?