Foreningen Norsk Teknisk Museums venner

 

Vedtekter

 

Foreningen Norsk Teknisk Museum ble stiftet 13. juli 1914. Museet ble åpnet 5. april 1932. Anlegget på Kjelsås ble åpnet den 27. mai 1986. Den 13.10.97 ble museet (bygninger, gjenstander fonds, aktiviteter) donert til Stiftelsen Norsk Teknisk Museum. Foreningen ble deretter ved vedtektsendring av 13.10.97 reorganisert som en støtteforeningfor museet under navnet Norsk Teknisk Museums venner.

 

§ 1. Foreningens navn: "Norsk Teknisk Museums venner"

 

§ 2. Foreningens formål: å bidra til utviklingen av Norsk Teknisk Museum, og å være et forum for personer og organisasjoner med interesse for museets arbeid.

 

§ 3. Foreningens medlemmer:

 

personlige medlemmer herunder æresmedlemmer og livsvarig innbudte medlemmer, samt

foretak, foreninger og forbund, offentlige og private institusjoner som gjennom sitt medlemskap ønsker å støtte Norsk Teknisk Museums arbeid.

 

Æresmedlemmer og livsvarig innbudte medlemmer betaler ikke kontingent.

 

§ 4. Generalforsamlingen er foreningens øverste organ. Den innkalles av styret med 1 en - måneds skriftlig varsel med, dagsorden og saksdokumenter. Om minst 20 medlemmer eller Stiftelsen Norsk Teknisk Museum krever det, skal styret innkalle til generalforsamling innen 2 måneder etter at kravet er mottatt.

 

Generalforsamlingen ledes av styrets leder eller ved forfall av et annet styremedlem.

 

Foretak, foreninger, forbund og institusjoner utøver sin stemmerett gjennom egne oppnevnte representanter som innmeldes og registreres i foreningen. Personlige medlemmer og de oppnevnte representanter har hver sin stemme ved fremmøte i generalforsamlingen.

 

Stemmeretten er betinget av at innkrevd kontingent er innbetalt.

 

Generalforsamlingens vedtak i alle saker som ikke omfattes av etterfølgende § 7, fattes med simpelt flertall blant de fremmøtte medlemmer.

 

§ 5. Årsmøte avholdes innen utgangen av april hvert år, og:

 

behandler styrets beretning med regnskap og revisors beretning

 

fastsetter kontingent og budsjett

 

velger styremedlemmer og andre tillitsvalgte

 

fastsetter revisors godtgjørelse

 

behandler forslag om endring av vedtektene

 

andre saker som styret fremlegger, herunder saker som medlemmer eller Stiftelsen Norsk Teknisk Museum har fremmet ved å sende dem til styret innen utgangen av januar måned med krav om behandling.

 

§ 6. Styret består av 7 medlemmer. Generalforsamlingens årsmøte velger 6 medlemmer for 2 år ad gangen, på en slik måte at halve styret velges hvert år. Dessuten er direktøren i Norsk Teknisk Museum medlem av foreningens styre. I tillegg velges minst 2 numeriske varamedlemmer for 1 år ad gangen.

 

Årsmøtet velger hvert år foreningens leder og nestleder blant de generalforsamlingsvalgte styremedlemmer. Styret leder foreningens virksomhet og disponerer dens midler etter generalforsamlingens anvisning. Det trer sammen til møte etter innkalling fra lederen eller fra minst 3 styremedlemmer.

 

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 styremedlemmer er til stede. Dets beslutninger fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget.

 

§ 7. Vedtekstendringer - oppløsning

 

Denne paragrafen kan ikke endres uten at Stiftelsen Norsk Teknisk Museum har anbefalt endringen.

 

Styrets forslag til endring av vedtektenes øvrige bestemmelser skal forelegges Stiftelsen Norsk Teknisk Museum senest 3 måneder forut for årsmøtet.

 

Stiftelsens eventuelle uttalelse skal fremlegges i årsmøtet som deretter kan beslutteendring med 2/3 flertall blant fremmøtte.

 

Oppløsning kan besluttes i generalforsamling innkalt med 3 måneders varsel med et stemmetall tilsvarende 50% av foreningens medlemmer. Oppnås ikke dette stemmetall, men dog 2/3 av de ftemmøtte stemmeberettigede medlemmer, kan styret innen 14 dager innkalle til ny generalforsamling med 1 måneds varsel og det samme voteringsforslag. Denne generalforsamling kan avgjøre saken med simpelt flertall blant de fremmøtte medlemmer.

 

Ved oppløsning overføres foreningens aktiva og passiva til Stiftelsen Norsk Teknisk Museum.

Vi er stolte over å kunne presentere våre bedriftsmedlemmer - les mer under - Bli medlem - kanskje noe å tenke på?