Oslo vitensenter

vitensenterlogo 900Oslo vitensenter på Teknisk museum er et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter for teknologi, naturvitenskap og matematikk. Vitensenteret er en arena der de besøkende kan erfare, lære eller fornye sin kunnskap på egne premisser. Oslo vitensenter er landets eldste vitensenter, etablert i 1986 og er regionalt vitensenter for Oslo og Akershus. Oslo vitensenter er det største vitensenteret i landet med hensyn på både totalbesøk og skolebesøk. I vitensenteret finnes utstillinger som dekker temaområdene fart, energi, medisin, kommunikasjon, fysiske fenomener, matematikk og astronomi.

En av Teknisk museums viktigste oppgaver er å bidra aktivt til realfagsrekrutteringen, som er en del av museets oppdrag for å spre kunnskap om teknikk, vitenskap og medisin til allmennheten. Gjennom Oslo vitensenter og skolevirksomheten arbeider museet for å skape entusiasme for fagområdene og gi kunnskap om og interesse for dem. Skolevirksomheten er sterkt koblet til læreplaner og skolenes pedagogiske mål. Museet arbeider for å tydeligere integrere skolevirksomheten med Oslo vitensenter og gjøre vitensenteret til en god arena for læring.

Ved tildelingen av midler til vitensentrene fra Norges Forskningsråd for 2017, ble det satt av midler til tre prosjekter som de ti regionale vitensentrene sammen skal jobbe målrettet mot i perioden 2017 – 2019. De tre prosjektene er:

  • Øke kompetansen i bruk av vitensentrene blant skole- og barnehagelærere
  • Øke familienes realfagsinteresse (science capital)
  • Videreutvikling av kompetansen internt i vitensentrene

Alle vitensentrene er med i dette arbeidet, men Oslo vitensenter jobber spesielt med science capital-prosjektet, og inngår i en prosjektgruppe sammen med Innlandet vitensenter Gjøvik og vitensenteret i Trondheim, ledet av Jærmuseet.

Målet for science capital prosjekter er å utvikle og teste ut tiltak som skal bedre opplevelsen til familier på besøk, med mål om at familiene skal få økt realfagsinteresse og kunnskap. Blant tiltakene er ulike læringsløyper, der intensjonen er at publikum skal få hjelp til å forstå sammenhenger og kontekster, og satsingen utenfor museets fire vegger i Oslo øst.

Som ledd i Oslo vitensenters regionale ansvar, utvidet senteret i 2018 samarbeidet med Deichmanske bibliotek og deres filialer i Oslo øst. Gjennom å bidra med vitenshow og workshops på blant annet Stovner og Bjerke, gis et tilbud til grupper som av ulike årsaker ikke finner det naturlig å besøke museet på Kjelsås. Forskning viser at en slik tilnærming til lokalsamfunnet bidrar til at flere føler tilhørighet og relevans til institusjonen som viser seg fram. Høsten 2018 ansatte Oslo vitensenter en egen person med hovedansvar for satsingen. Oslo øst-satsingen er finansiert ved en økt grunnbevilgning til vitensenteret fra Kunnskapsdepartementet over statsbudsjettet for 2018.

Oslo vitensenter inngår i det nasjonale nettverket av vitensentre i Norge. I dag teller dette nettverket ti regionale sentre, spredd over hele landet fra Tromsø i nord til Arendal i sør. I tillegg er det opprettet flere filialer drevet av de regionale vitensenteret. I løpet av 2018 har vitensenternettverket blitt tildelt to nye store nasjonale prosjekter. Dette er Skaperskolen, finansiert av Sparebankstiftelsen, og Den teknologiske skolesekken, finansiert av Kunnskapsdepartementet.

Følg oss