2018

Organisasjon

Besøkstall

Museet har i 2018 hatt 214 372 besøkende. Det er en nedgang på 15,9 prosent fra 2017. Nedgangen har i stor grad sammenheng med den varme sommeren som medførte færre besøkende i sommermånedene enn i et normalår.

I samme periode har antallet skoleelever vært relativt stabilt og 44 265 skoleelever museet. Det er 3 201 færre enn i 2017 og utgjør en nedgang på 6,7 prosent.

Utvikling i besøkstall

Besokstall tabell 2012 2018

Nøkkeltall for besøk

År

Totalt

Voksne

Voksne i %

Barn & unge

Barn & unge %

Hvorav skoleelever

Skoleelever %

2018

214 372

100 244

47 %

114 028

53 %

44 265

21 %

2017

254 921

120 433

47 %

134 488

53 %

47 466

19 %

2016

288 121

135 745

47 %

152 376

53 %

52 256

18 %

2015

247 607

112 999

46 %

134 608

54 %

48 577

20 %

2014

262 604

121 552

46 %

141 052

54 %

52 890

20 %

2013

248 914

115 100

46 %

133 814

54 %

49 460

20 %

2012

257 209

114 921

45 %

142 288

55 %

55 950

22 %

2018

Kommunikasjon og marked

Arbeidet med samfunnskontakt, PR og markedskommunikasjon skal bidra til at Teknisk museum strekker seg mot visjonen om å bli Norges mest synlige, dristige og dialogorienterte museum.

Målet er å ivareta og videreutvikle den viktigste verdidriveren, museets omdømme, ønske enda flere besøkende velkommen og finne nye spennende samarbeidspartnere. Dette skjer primært gjennom å gjøre museet, utstillingene og aktivitetene kjent i befolkningen generelt og overfor spesifikke målgrupper. Kommunikasjonen skjer hovedsakelig på fem arenaer; eget nettsted, sosiale medier, betalt markedskommunikasjon, redaksjonell omtale i mediene og mot publikum på museet. Kommunikasjons- og markedsfunksjonen strekker seg hele tiden etter å oppnå god synergi mellom de ulike kommunikasjonsflatene og en kostnadseffektiv mediemiks.

 • tekniskmuseum.no

  Tekniskmuseum.no er museets ledende kommunikasjonskanal og gjennom denne informeres det om museets virksomhet knyttet til formidling, forskning og forvaltning. Besøket på hjemmesiden har sunket noe, og i 2018 ble det registrert 556 753 unike brukere. Dette betyr en nedgang fra 2017 på 19,6 prosent, da nettsidene hadde 692 690 unike brukere.

 • Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner, intervjues av NRK under åpningen av TeknoLab skaperverksted.

  Museet i media

  I løpet av året ble museet omtalt i riks- og lokale medier, med henholdsvis 142 ganger i digitale medier og 215 ganger i trykte medier.

  Utstillingen FOLK– fra rasetyper til DNA-sekvenser åpnet 21. mars, og fikk blant annet omtale i forskning.no. Utover året har flere medieartikler tatt utgangspunkt i utstillingen og også arrangementet med den kjente genetikeren og programlederen i BBC Adam Rutherford, som har skrevet bøker om tematikken. Mer synlighet ble også utstillingen til del pga. kronikk og debattinnlegg. Grossraum og Organisasjon Todt fikk et eget temanummer i Historisk tidsskrift og 61 000 lesere i digitale Morgenbladet. Den eksternt produserte utstillingen, Fremtidens yrkesfag fikk mye oppmerksomhet etter at den ble åpnet av statsminister Erna Solberg. Åpning av TeknoLab skaperverksted fikk NRK, Østlandssendingen til å komme da kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner åpnet verkstedet.  I tillegg er mange oppslag om gjenstander og aktivitetsprogram blant det som er omtalt. Museet har også medvirket til flere innslag i TV og radio.

 • Mobiltelefon som viser Teknisk museums på sosiale medier.

  Sosiale medier

  Museet satser på omfattende formidling av aktuelle arrangementer og utstillinger i sosiale medier, der det også søkes dialog med publikum. Hovedsatsingen er Facebook. Ved slutten av året var museet likt av rundt 35 000. Sammenlignet med 2017 er dette en økning på rundt 3 000.  Museet er også aktivt på Twitter og Instagram med henholdsvis 3 208 og 3 033 følgere. Sammenlignet med 2017 var tallene henholdsvis 3 188 på Twitter og 2 530 på Instagram.

  Teknisk museum nevnes 1 902 ganger av andre på sosiale medier.

 • Museets viktigste kanal for kommunikasjon med de som planlegger et besøk. www.tekniskmuseum.no

  Markedskommunikasjon

  Museet markedsfører seg gjennom annonser og reklamemateriell for utstillinger og arrangementer på nett og mobil, i aviser, tidsskrifter og gjennom nyhetsbrev. Museet markedsføres blant annet gjennom den faste annonsen Museene i Oslo, som kommer hver uke i papir- og nettutgavene til Aftenposten og Dagsavisen. Museet er partnere i Visit Oslo og deltar i deres publikasjoner: OsloPass, Oslokartet, What’s On og OsloGuiden. OsloGuiden blir utgitt på seks språk i ett opplag på om lag 900 000.

  Det ble gjennomført en større kampanje for utstillingen FOLK, i tillegg til kampanjer for ferieaktiviteter, LEGO-festivalen og andre arrangementer.

 • Ny museumsbutikk

  Mot slutten av året fikk museet helt ny museumsbutikk og vestibyle med sosiale soner. Ombyggingen har vært planlagt siden 2017 og ble gjennomført i perioden fra august til november.  Steampunk-elementer, stilfulle interiørdetaljer og gjenstander fra en svunnen tid etablerer et nytt butikklandskap. Med gjennomført design og unikt vareutvalg bygges det en tydeligere bro mellom temaene i museet og butikken for å øke interesse og engasjement for teknikk, vitenskap, medisin og historie. Det hele er designet og bygget av entreprenør Artisan Tech AS.

Kommunikasjon og marked

Arbeidsmiljø og HMS

Museets arbeidsmiljøutvalg har hatt fire møter i 2018.

Sykefraværet i 2018 var på 2,9 prosent. Det er en økning på 0,3 prosent fra 2017.

Museet har et stort fokus på å redusere sykefraværet. Museet forsøker å tilrettelegge bedre slik at langvarig sykefravær går ned.

Bemanning

I 2018 hadde museet 100 ansatte som utførte 68,9 årsverk. I løpet av året er det tilsatt 23 medarbeidere i elleve faste og tolv midlertidige stillinger. Elleve medarbeidere har sluttet ved museet. En medarbeider har gått i pensjon, syv har avsluttet sitt engasjement, mens tre har sagt opp sine stillinger ved museet. Museet hadde ved utgangen av året 74 fast ansatte. 50 prosent av de ansatte var kvinner og 50 prosent av de ansatte var menn.

Utvikling i sykefraværet 2011-2018

Utvikling i sykefraværet 2011-2018

Bygg og sikkerhet

Museets bygningsmasse består av museumsbygget på Kjelsås, et magasinbygg i Gjerdrum kommune og et magasin i Fet kommune, på til sammen 29 792 kvadratmeter, samt de fredede bygningene til Bergen Radio, Rundemanen i Bergen. Museet eier alle bygningene.

Bygget på Kjelsås er klassifisert som særskilt brannobjekt, som stiller strenge krav til brannorganisasjon, bruk av lokalene og internkontroll. Museumsbygningen er direkte koblet med brann- og tyverialarm til Oslo brann- og redningsetat og vaktselskapet Nokas AS. Fjernmagasinene på Gjerdrum og i Fet er direkte koblet med brann- og tyverialarm til Nedre Romerike brann- og redningsvesen og vaktselskapet Nokas AS.

På bakgrunn av en rekke mindre lekkasjer i museumsbygget på Kjelsås ble det våren 2017 gjennomført en fullstendig rørinspeksjon av bygget. Inspeksjonen avdekket behov for utskifting av en rekke avløpsrør. Særlig kritisk er avløpsrørene fra museets terrasser, som delvis går inn i bygget. Arbeidet med å skifte avløpsrørene ble innledet i 2018.

Museet har i 2018 installert nytt adgangskontroll- og tyverialarmanlegg i museumsbygget på Kjelsås og magasinbygget i Gjerdrum. Det er også etablert kameraovervåkning med sensorstyrt utvendig belysning rundt museumsbygget på Kjelsås og magasinbygget på Gjerdrum.

I samme periode ble det installert talevarslingsanlegg i museumsbygget på Kjelsås. Hensikten har vært å skape en tryggere ramme for publikum ved behov for evakuering av bygningen. Det ble også bestilt og gjennomført en ENØK-analyse av museumsbygget på Kjelsås med sikte på å kunne gjennomføre energibesparende tiltak i kommende år. Rapport fra analysen vil foreligge i løpet av 2019.

Forretningsdrift

Inntekter fra billettsalg

Et noe lavere besøkstall i 2018 enn i 2017 har medført at billettinntektene har gått ned fra 19,2 til 17,4 millioner i 2018. Inntekter fra billettsalg utgjør museets klart største kilde til egeninntjening.

Butikk og vestibyle ble fullstendig ombygget i perioden 20. august til 25. november 2018. Gjennom hele perioden holdt museet ordinære åpningstider med salg av billetter og varer fra midlertidig butikk.  Drift av sentralbord, styring av lys, persienner og alarmer samt lading av samband ble ivaretatt i hele perioden. Adgangssperrene sto åpne og de tre billettautomatene var ute av drift i hele perioden.

Tekno Kafé

Tekno Kafé AS har siden 2007 drevet den 480 m² store museumskafeen som følger museets åpningstider. Innehaver er Anna Kokolis og Ioannis Moutafis. Leieinntektene fra kafeen utgjorde kr. 721 734. 

Arrangementer på oppdrag for eksterne

Museumsbygget på Kjelsås byr på mange muligheter for arrangementer på dag- og kveldstid. Det er gjennom hele året blitt organisert en rekke selskaper og arrangementer for både det offentlige, bedrifter og privatpersoner. Det dreier seg om alt fra enkle markeringer, møter og seminarer med eller uten formidlingsopplegg og aktiviteter til større samarbeidsprosjekter. Et eksempel på sistnevnte er Yrkesfagenes år 2018, der museet deltok som medarrangør. Yrkesfagenes år 2018 var regjeringens egen kampanje for å promotere yrkesfag og rekrutteringen til disse. Museet stilte også mesaninen i foajeen til gratis disposisjon for regjeringen og Worldskills, hvor utstillingen Fremtidens yrkesfag ble montert. Diverse yrkesfagsaktiviteter var i samme periode en del av vårt helgeprogram. Våre besøkende kunne blant annet prøve en sveisesimulator, se på «fekalieforflytning» i rør, kildesortere avfall og teste en «gnistalator». 

Museets arrangementsvirksomhet bidrar til å styrke egeninntjening, og samtidig nå nye målgrupper. Mange gjester som deltar på våre utleiearrangement deltar også på en omvisning, et opplegg, en pedagogisk aktivitet eller besøker museet på egen hånd. Ofte kommer deltakerne igjen på besøk som alminnelige museumsgjester med familie og venner. Slik bidrar også denne arrangementsvirksomheten på formidlingssiden med engasjement og inspirasjon. Brutto inntekter fra arrangementer i 2018 har vært  kr. 1 425 970.

Følg oss