Samlingene

2018

Samlingsforvaltning

Samlingsforvaltningen har som mål å ta vare på kulturarven for fremtidige generasjoner og omfatter alle aktiviteter og tiltak som sikrer at samlingene blir tatt vare på, dokumentert og gjort tilgjengelig for allmennheten. Museets samlinger består i dag av mer enn 90 000 gjenstander, 2,65 millioner fotografier, 140 000 bøker og tidsskrifter og 1 150 hyllemeter arkiv.

Samlingsarbeidet i 2018 har ved siden av det løpende forvaltningsarbeidet vært fokusert rundt overdragelsen av Telemuseet, inntak av teknisk-historisk samling fra NRK, forvaltning av Medisinsk museums samling, og digitalisering og tilgjengeliggjøring av DEXTRA Photo.  

Overdragelse av Telemuseet

Telemuseets samlinger ble innlemmet i Teknisk museum ved årsskiftet 2018 gjennom en virksomhetsoverdragelse. Samlingene består av ca. 20 000 gjenstander, 450 000 fotografier, 400 hyllemeter arkivalia samt tekniske tegninger, film, lyd og annet materiale. I tillegg overtok museet et fagbibliotek på 6 000 bind, blankett- og reklamesamling og en stor rekvisittsamling. Hovedtyngden av Telemuseets samlinger er registrert og publisert på DigitaltMuseum. Samlingene er magasinert i en fjellhall på 2 500 m².

5 A a Telemuseet foto telemuseet 1200

Fire tidligere Telemuseumsansatte fikk stillinger ved Teknisk museum. Museets bemanning er derfor styrket med konservator, avdelingsleder kommunikasjon og marked, museumsbibliotekar, samlingsmedarbeider og en egen gjenstandskonservator for samlingen. 

Telemuseet har drevet en utstrakt regional virksomhet med utstillinger og samlinger over hele landet. Rundemanen, Bergen radio sendestasjon med maskinhus fra 1912, og samlingene i Tromsø kringkaster på Langnes, er de største. Det har vært gjennomført en kartlegging av hvilke forpliktelser og avtaler Teknisk museum har overtatt i forhold til den regionale virksomheten.

Telemuseet og Teknisk museum har hatt samme registreringssystem for gjenstander, fotografier, film og lyd. Sammenslåing av de to basene ble gjennomført i 2018. Telemuseet og Teknisk museum har ikke samme biblioteksystem, så en konvertering fra Telemuseets Tidemannbase til Teknisk musums ALMA vil skje i løpet av første halvår 2019.

Rundemanen

5 A b Rundemannen for 900Rundemanen før og nå. Foto: Thomas Fjærtoft.

En del av arven etter Telemuseet er de to fredede byggene på Rundemanen, Bergen radio sendestasjon med maskinhus. Dette er Teknisk museums eneste antikvariske bygningskompleks.  Sendestasjon og maskinhus ble restaurert utvendig i 2012 av Telemuseet i samarbeid med byantikvaren i Bergen. I 2018 startet innvendig restaurering og maling av fasade. I 2019 vil vi prøve å få til et formidlingstilbud, gjerne i samarbeid med Museum Vest.

Inntak av NRKs teknisk-historiske samlinger

I 2017 inngikk museet avtaler med NRK om overføring av gjenstander og dokumentasjon fra NRKs teknisk-historiske samlinger. Mikrofoner, TV-kameraer og annet utstyr viser en medieteknisk utvikling som NRK har vært en sentral del av. Fra oktober 2017 til september 2018 overtok museet om lag 1 300 gjenstander og et omfangsrikt arkivmateriale. I NRKs lager på Alnabru etablerte museet en arbeidslinje for utvalg, registrering, tilstandsvurdering, behandling, fotografering og pakking av gjenstandene. Samtidig bidro NRKs ansatte og historiegruppe med verdifull kompetanse. Gjenstandene ble tilgjengeliggjort for publikum gjennom DigitaltMuseum, og prosjektet ble formidlet gjennom radio, fjernsyn, nettartikler, sosiale medier og foredrag. Avtalene med NRK innebærer også et videre samarbeid knyttet til deres teknisk-historiske samlinger.

Digitalisering av DEXTRA Photo

Hovedfokus i forvaltningen av samlingen har i 2018 ligget på to områder: videreutvikling og strømlinjeforming av digitaliserings- og katalogiseringsarbeidet og tilgjengeliggjøring på DigitaltMuseum. Digitaliseringsarbeidet ved museet skal forene høyest mulig kvalitet som yter originalmaterialet rettferdighet med ressurseffektiv produksjon. I 2018 har museet derfor investert i ytterligere utstyr som håndterer store volumer. Videre har databasearbeidet blitt optimalisert. I 2018 har museet rådgitt for andre museer, hatt studiebesøk og hospitanter innen digitalisering. 

I 2018 var det totalt publisert 22 121 fotografier fra DEXTRA Photo på DigitaltMuseum. Disse er blitt lastet ned i god oppløsning 3 525 ganger til fri bruk.

DEXTRA Photo og museet er en av fire hovedpartnere i bok- og forskningsprosjektet Norsk fotohistorie fra 1940 til 2011. Prosjektet er støttet av Norsk Kulturråd og Norges Fotografforbund. Både gjenstands- og fotosamlingene i DEXTRA Photo vil spille en nøkkelrolle her med delprosjekter knyttet til blant annet bildebyråer og reklamefotografi. Prosjektet startet opp i 2018 og vil pågå til 2021.

DEXTRA Photo eies av Sparebankstiftelsen DNB og er deponert på museet.

Forvaltning av Medisinsk museums samlinger

En av de viktigste oppgavene for museet er å samle inn og ivareta helse- og medisinhistorisk gjenstandsmateriale, fotografier, bøker og arkivalia.

I 2018 har disse samlingsprosjektene pågått:

  • Konservering og katalogisering av humant materiale i museets samlinger.
  • Registrering av og innhenting av dokumentasjon på Universitetets kirurgiske instrumentsamling – en samling av om lag 2 000 enkeltobjekter fra 1800-tallet. Arbeidet med denne samlingen vil fortsette i 2019, og utføres i samarbeid med Universitetet i Oslo og andre institusjoner som eier eller har arbeidet med deler av samlingen.
  • Gjennomgang og katalogiseringen av fotografier fra Rikshospitalet i samarbeidet med pensjonert overlege i fødselsmedisin Per Børdahl.
  • Privatarkivene etter Harald Natvig og Aase Marit Olsen er ordnet, katalogisert i museets interne system Asta og publisert på Arkivportalen.

Samlingsarbeid

Samlingene ved museet skal være tilgjengelige både for bruk og formidling i museet og for allmennheten generelt til forskning og formidling. DigitaltMuseum utgjør museets viktigste publiseringskanal for samlingene og museet publiserer registreringsdata og fotografier med så åpne rettigheter som mulig for å sikre størst mulig bruk. Ved utgangen av 2018 er 33.767 gjenstander og 67.116 fotografier tilgjengelige på DigitaltMuseum. Fotografier fra Oslo er også tilgjengelige på nettstedet www.oslobilder.no.

Museet bruker sentrale fellestjenester innen samlingsforvaltningen, som nettstedene kulturnav.org, digitaltmuseum.no, oslobilder.no og Primus-databasen. I 2018 har museet utarbeidet felles retningslinjer for bruk av Primus, økt bruk av aksesjoner i henhold til anbefalte standarder fra samlingsforvaltningssystemet SPECTRUM og KulturNav. KulturNav er et nettsted for å skape, forvalte og dele felles åpen terminologi og autoriteter til bruk i samlingsdatabasen Primus. Museet har fast ansvar for to autoritetsregistre. Disse er: personregisteret Personer Industrihistorie og organisasjonsregisteret Industribedrifter. I tillegg har museet hatt ansvar for organisasjonsregisteret Fotograffirmaer i 2018.

Lyd og film blir tilgjengelig

Nasjonalbiblioteket fikk i 2018 i oppdrag fra Kulturdepartementet å utarbeide en plan for digitalisering av film og lyd-materiale i norske museumssamlinger. Det er jobbet tett med  biblioteket som pilotinstitusjon i selve kartleggingsarbeidet og i 2019 vil museet være pilot for selve digitaliseringen. 

Museet har innsamlet lyd- og filmmateriale fra 1920-tallet og frem til i dag både som eksempler på ulike teknikker og teknologier og på grunn av innholdet. Materialet som er samlet inn som teknologiske eksempler, er innlemmet i gjenstandssamlingen, mens det dokumentariske materialet er innlemmet i arkivene. Det har medført ulike registreringspraksiser og oppbevaringsforhold. Det er et omfattende etterslep i registreringene av film- og lyd og lite materiale er digitalisert.

Utlån og innlån av museumsgjenstander

Museet låner ut gjenstander og arkivalia til utstillinger ved museer i inn- og utland. I 2018 har museet lånt ut gjenstander til blant annet Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Norsk Folkemuseum, Oslo Museum, Frammuseet, KRIPOS, Universitetet i Oslo, Jeløy Radio, Jernbanemuseet, Justervesenet, Moss By- og Industrimuseum, NVE, Ringve Museum, Norsk Vegmuseum, Norsk Hermetikkmuseum, Sporveismuseet, NRK, Norsk Luftfartsmuseum, Spillum Dampsag og høvleri, Sørvågen telegrafstasjon, Jødiske Museum og Arithmeum i Bonn, Tyskland, Tele- og losmuseet i Lødingen. Enkelte av utlånene har også innbefattet kurérvirksomhet og bistand med montering. Totalt har museet 55 aktive utlånsaker til andre institusjoner.

Bibliotek

Biblioteket inneholder en av Norges største samlinger med teknologi- og industrihistorisk litteratur, i tillegg til en omfattende samling medisinhistorisk og vitenskapshistorisk litteratur. Biblioteket har 140 000 registrerte bind av bøker og tidsskrifter.

Arkiv

I 2018 har museet overtatt flere arkiver, der de viktigste er samlingene etter Telemuseet, gjenstandsarkivet fra NRK, Julsrud-arkivet fra NRK og Hofgaards privatarkiv vedrørende tidlig datateknologi. Tidligere arkivinntak er blitt ordnet og registrert i Asta, som Dovre, Bakelittfabrikken og privatarkivet etter Erik Tandberg.

Museets arkiv omfatter privatarkiver skapt av norske bedrifter og aktører innen industri, teknologi, telekommunikasjon, naturvitenskap og medisin. Privatarkivene utgjør omkring 1 150 hyllemeter. Museet har også et stort tegningsarkiv og et omfattende brosjyre- og klipparkiv.

Konservering

Konserveringstiltakene ved museet er knyttet til utstillings-, utlåns- og samlingsforvaltningsarbeidet og prioriteringer gjøres basert på bevaringstilstand. Klima i alle magasiner og utstillingslokaler loggføres og gjenstander stilles ut i klimakontrollerte montere der det er nødvendig.

Museet anskaffet i 2018 et mobilt varmekammer for insektsanering. Gjenstander vil varmes opp til en tilstrekkelig høy temperatur til å drepe levende insekter, larver, pupper og egg. Samtidig vil kammeret automatisk regulere den relative luftfuktigheten (RH%) slik at man unngår skader på gjenstandene. Varmekammeret er basert på en 30-fots container for enkel transport og er det største mobile anlegget i sitt slag i Norge Anlegget kan leies ut til andre museer.

Nøkkeltall for samlingsarbeidet

År 2018 2017 2016 2015 2014

Antall gjenstander estimert

91 611

60 000

60 000

60 000

60 000

Reg. gjenstander i Primus

76 611

49 560

48 768

47 782

45 509

Reg. gjenstander inneværende år

27 051

792

986

2 273

276

Publiserte gjenstander DigitaltMuseum

33 767

16 148

15 862

15 810

12 596

Antall fotografier (estimat)

2 650 000

2 200 000

2 200 000

2 200 000

2 200 000

Reg. foto i Primus/fotostation

160 302

102 654

74 256

68 542

64 807

Reg. foto inneværende år

57 648

28 398

5 714

3 735

1 666

Publiserte fotografier DigitaltMuseum

67 116

43 090

42 140

24 772

19 621

Antall arkiver

478

128

126

_

_

Registrerte arkiver i Asta

391

25

23

_

_

Registrerte arkiver inneværende år

366

2

_

_

_

Publiserte arkiver på Arkivportalen

31

15

11

_

_

Følg oss