Stiftelsen Norsk Teknisk Museum er et av Norges største samtids- og historiske museer. Museet er nasjonalmuseum for teknologi, naturvitenskap, industri og medisin og skal anskueliggjøre og spre kunnskap om vekselvirkningen mellom disse feltene og samfunnet for øvrig. Museet holder til i egne lokaler på Kjelsås i Oslo og er i hovedsak finansiert gjennom offentlige midler. I tillegg kommer inntekter fra private aktører, samt egeninntekter.

Virksomhetens overordnede mål, utfordringer og satsingsområder følger retningslinjene som knytter seg til overføringene fra Kulturdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet samt museets vedtekter. Museets hovedmål er å sikre materiell og immateriell kulturarv fra fortid og samtid som en uerstattelig kilde til innsikt, identitet og opplevelse. Samlingsforvaltningen skal styrkes for å oppnå tilfredsstillende sikring, forvaltning og formidling av samlingene. Det legges også vekt på utvikling av digitalt innhold og digital formidling.

Norsk Teknisk Museum og Telemuseet ble slått sammen fra 1. januar 2018. Sammenslåingen har medført overføring av Telemuseet samlinger, som dokumenterer den materielle kulturarven innen teleområdet, og består av omkring 20 000 gjenstander, arkivmateriale og fotosamlinger. Kompetansen omkring samlingene ivaretas gjennom overført personale. Norsk Teknisk Museum har dermed overtatt ansvaret for forvaltning og formidling av teleområdets historie og materielle kulturarv.

Museet har i 2018 hatt 214 372 besøkende samt 1 308 besøkende ved eksterne arenaer, til sammen 215 680 besøkende. Besøket utgjør en nedgang på 15,9 prosent fra 2017. Besøket, som registreres i museets kassasystem, har vært jevnt fordelt gjennom hele året.

Norsk Teknisk Museum er i særstilling blant museene i Norge når det gjelder besøk av barn og unge.

I alt besøkte 114 028 personer under 18 år museet i 2018, noe som tilsvarer 53 prosent av det totale besøket. Museet ble besøkt av 44 265 skoleelever og lærere. Det er 3 201 færre enn i 2017. Skoleelever utgjør 39 prosent av andelen barn og unge som besøker museet. Museet vil i tiden fremover opprettholde og videreutvikle nåværende drift og besøkstall.

Formidling

Norsk Teknisk Museum satser bredt på formidling gjennom å produsere nye utstillinger og ha en omfattende skolevirksomhet, et bredt aktivitetsprogram og arrangementer rettet mot spesielle målgrupper. Museets hovedsatsning i 2018 har vært utstillingen Folk – fra rasetyper til DNA-sekvenser. I tillegg har museet vist den interaktive utstillingen Strømbrudd – er du forberedt?

TeknoLab Skaperverksted ble åpnet i september 2018. I TeknoLab tilbys undervisning i programmering, elektronikk og digital produksjon til skoleklasser.

Forvaltning

Museets samlinger består av om lag 91 000 gjenstander, 2 650 millioner fotografier, 1 150 hyllemeter arkiv og mer enn 140 000 bøker. I 2018 overtok museet samlingene etter Telemuseet og fullførte arbeidet med å registrere og flytte gjenstander fra NRKs historiske samling, som er gitt i gave til Norsk Teknisk Museum. Det ble katalogisert 11 907 fotografier og 1470 gjenstander i 2018.

Forskning

Museet har i 2018 fullført forskningsprosjektet From racial typology to DNA sequencing (2013–2018), som undersøkte historiske, filosofiske og etiske problemstillinger knyttet til produksjon av kunnskap om menneskelig biologisk variasjon i perioden 1945-2012. Prosjektet ble finansiert av Forskningsrådets SAMKUL-program.

Doktorgradsprosjektet Museums potential in childrens learning ble innledet høsten 2016 og utføres ved School of Museum Studies, University of Leicester. Prosjektet skal utforske hvordan museene kan være en aktiv del av barn og unges læringsverden.

Forskningsprosjektet «Museenes kunnskapstopografi» (2018 – 2020) ble initiert av Norsk Teknisk museum og utføres i samarbeid med Østfoldmuseene, Malmø museer, Gøteborg Stadsmuseum og Tekniska Museet. Prosjektet er støttet av Kulturrådets museumsutviklingsprogram Forskning i museer.

Nasjonale museumsnettverk

Norsk Teknisk Museum har ansvar for koordinering og utvikling av Medisinhistorisk museumsnettverk og Nettverk for teknologi- og industrihistorie. I tillegg deltar museet i Nettverk for vitensentre, Nettverk for arbeiderkultur, Nettverk for fotografi og Nettverk for musikk og musikkinstrumenter.

Internasjonalt samarbeid

Norsk Teknisk Museum har vært aktiv i en rekke internasjonale nettverk og samarbeidsprosjekter. Museet er medlem i Artefacts, et internasjonalt museumsnettverk med fokus på museumsforskning innen teknikk- og vitenskapshistorie. Nasjonalt medisinsk museum er medlem av det internasjonale nettverket: The European Association of the Museums of History of Medical Sciences (EAMHMS).

Norsk Teknisk Museums Venner

Foreningen Norsk Teknisk Museums venner er formelt uavhengig av Stiftelsen Norsk Teknisk Museum, og fører eget regnskap. Femti prosent av innbetalt medlemskontingent tilfaller museet, noe som utgjorde kr 441 725 i 2018. Venneforeningens medlemmer har gratis inngang i museet. Den personlige medlemsmassen i foreningen var 1369 i 2018 og antall bedriftsmedlemmer var 6. Medlemsbladet BULLETIN har kommet ut fire ganger. I 2018 arrangerte foreningen to Venneforeningens dager i samarbeid med museet. I tillegg har venneforeningen, i samarbeid med teknologihistorisk gruppe i Tekna (THG) og NITO Oslo og Akershus avdeling og NTM, arrangert 8 kåserikvelder med teknologihistoriske temaer.

Organisasjon, bygg og helse, miljø og sikkerhet

Frode Meinich er museumsdirektør. Museet sysselsatte i alt 100 personer og det ble utført 68,9 årsverk i 2018. Det er registrert to arbeidsulykker i 2018. Sykefraværet var på 2,9 prosent. Arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er gjennomført i tråd med plan og budsjett. Museet driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljøet utover det som er tillatt gjennom lover og forskrifter.

Onsdag 28. mars 2018 oppsto det brann i flisoppsamleren fra snekkerverkstedet. Årsaken var antagelig en gnist som har oppstått ved saging av en finerplate. Brannen ble raskt slukket av brannvesenet og de materielle skadene ble begrenset til rommet med flisoppsamleren. Brannen medførte ikke personskader eller skader på de museale samlingene.

Museumsbygget ble oppført i 1985 og bærer i dag preg av mer enn 30 års slitasje. I 2018 har museets adgangskontrollanlegg blitt skiftet ut. Museet har installerte utvendig kameraovervåkning og sensorstyrt belysning rundt museumsbygget på Kjelsås og magasinbygget i Gjerdrum. Museet har skiftet fra klokkevarsling til talevarsling ved utløst brannalarm i publikumsområdene. Det har i 2018 blitt arbeidet med å skifte ut avløpsrør fra museets terrasser. Utgifter til drift og nødvendig vedlikehold av museumsbygningene har i 2018 vært kr 9 097 531, som er 0,9 prosent over budsjett.

Tiltak mot diskriminering og for tilgjengelighet

Det legges vekt på likestilling i museet, og det er lik lønn for likt arbeid. 51 av de ansatte var kvinner og 49 var menn. Museet har to ansatte med etnisk minoritetsbakgrunn. Museet har i sitt formidlingsarbeid et særlig fokus på tilgjengelighet. I 2018 har museet blant annet videreført et prosjekt med formidling rettet mot personer med demens, utenom museets ordinære åpningstid. Utstillingslokalene er delvis tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne.

Økonomi

Museets finansielle risiko er ansett å være begrenset. Museet har kun en plassering i verdipapirfond med markedsverdi på kr 681 685, foruten bankinnskudd.  Til banklånet på kr 6 775 000 er det knyttet en renteswapavtale som løper til november 2021. Avtalen ble inngått for å sikre en øvre rentesats ved endringer i markedsrenten. Avdrag er betalt i henhold til låneavtalen. Banklån med markedsrente er innfridd ved at det er innbetalt ekstra avdrag på kr 1 025 000. Total rentekostnad i 2018 var kr 482 837.

Museet har god styring, økonomisk kontroll og likviditet. Kulturdepartementet står for grunnfinansiering av driften med kr 31 750 000. Til Nasjonalt medisinsk museum har Helse- og omsorgsdepartementet bidratt med kr 7 250 000. Til drift og utvikling av Vitensenteret, mottok museet fra Vitensenterutvalget, oppnevnt av Norges forskningsråd på vegne av Kunnskapsdepartementet, kr 7 200 000. Til drift av teleområdet etter sammenslåing med Telemuseet mottok museet kr 7 100 000 i tilskudd fra Samferdselsdepartementet. Museet har deltatt i et forskningsprosjekt finansiert med offentlige midler. Kostnadene forbundet med prosjektet utgiftsføres. I tillegg finansieres museets drift av inngangspenger, salg i museumsbutikken og andre egeninntekter.

Samlede driftsinntekter i 2018 var kr 85 499 460. Dette er kr 8 114 242 under budsjett. Resultatet for 2018 viser et underskudd på kr 1 285 075 som dekkes av opparbeidet egenkapital. Stiftelseskapitalen og øvrig egenkapital anses som forsvarlig for fortsatt drift. Regnskapet bygger på prinsippet om fortsatt drift, da grunnlaget for dette er til stede. Styret mener regnskapet, sammen med styrets beretning gir en rettvisende oversikt over utvikling og resultatet av museets virksomhet og økonomiske stilling.

Styresammensetning 2018

Oppnevnt av Kulturdepartementet:
Valgt av foreningen Norsk Teknisk Museums venner:
Valgt av og blant de ansatte ved Norsk Teknisk Museum:
Ingvild Myhre (styreleder) Trond Markussen Thale E. Sørlie
Arne Kaijser Ragnar Skjærstad Joachim Solum
Rasmus Brodtkorb Anne Brit Thoresen (1. varamedlem) Kathrine Daniloff (1. varamedlem)
Jonny Edvardsen Nils Marstein (2. varamedlem) Henrik Treimo (2. varamedlem)
Kristin Vinje    
Morten Lie (1. varamedlem)    
Ingunn Rotihaug (2. varamedlem)    

Følg oss