Vitensenteret søker realfagstalenter!

Talentsenteret ved Oslo vitensenter søker realfagsinteresserte unge fra 7. klasse til 2. klasse videregående, som ønsker å videreutvikle sin realfagskompetanse på nye og spennende måter.

Talentsenteret er å se på som tilpasset undervisning for elever med høyt læringspotensial, og faller dermed under opplæringsloven. Dette betyr at all deltakelse følger gratisprinsippet i norsk utdanning. Ettersom dette er tilpasset opplæring vil ikke elever som deltar få fravær på sin hjemskole. All aktivitet på talentsenteret foregår i skoletid.

Elever som skoleåret 2019/2020 går i 7. klasse til 2. klasse videregående har mulighet til å søke plass på talentsenteret i realfag. Eleven som får plass på talentsenteret vil delta på totalt fire samlinger på 2 eller 3 dager i løpet av skoleåret.

Hvordan søke?

Søknaden fylles ut av elev/foreldre og sendes inn av elev/foreldre.

Ettersom søknaden må inneholde lærerskjema og anbefalingsbrev fra lærer må lærer involveres i søknadsprosessen og informeres om at elever søker. For å kunne få innvilget plass på talentsenteret må søknad og tillatelse for deltakelse godkjennes av lærer og skoleledelsen ettersom undervisningen på talentsenteret skjer i skoletid.

Vi ber alle faglærere om å ta en prat med aktuelle elever. Bruk vedlegg 3 – «Identifisering av aktuelle elever for deltakelse på talentsenteret» som et verktøy for å finne elever med stort læringspotensial. Lærer må fylle ut et lærerskjema (vedlegg 2) og skrive et anbefalingsbrev til den aktuelle eleven.

Det er viktig å understreke at elever som deltar på talentsenteret vil gå glipp av ordinær undervisning på sin hjemskole når de deltar på samlinger. Det vil da være elevens eget ansvar å ta igjen eventuell tapt undervisning og forsikre seg at man er ajour i forhold til forventet progresjon i klassen sin.

Vi anbefaler ikke elever å både delta på forsert løp i fag i tillegg til å delta på årsenheten på talentsenteret. Erfaringsvis vet vi at dette blir for stor belastning for elever flest.

  • Følgende informasjon må være vedlagt søknaden:
  • Interesseskjema (fylles ut av elev).
  • Foreldreskjema
  • Lærerskjema
  • Anbefalingsbrev fra realfagslærer
  • Svar på oppgaven: «Hva er vitenskap for meg?»
    Dette kan være en tekst på én A4-side, et lydklipp på 1 minutt eller en film på 1 minutt.

Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.

Søk her på deltakelse i skoleåret 2019/2020

Søknadsportalen åpner 11. mars 2019
Søknadsfrist: 26. april 2019
Fastsatte datoer for samlinger på talentsenteret vil være klart i mai måned.

Vedlegg:

Vedlegg 1 – Interesseskjema
Vedlegg 2 – Lærerskjema
Vedlegg 3 – Foreldreskjema
Vedlegg 4 – For lærere; veileder for identifisering av elever med stort læringspotensial