NB: Gamle sider

Hei! Du har nå kommet til Teknisk museums gamle nettsider. Fra 10. juni 2019 blir ikke disse vedlikeholdt lenger. Gå til tekniskmuseum.no for å komme til forsiden.

Miniutstilling: Kampen om Alta

Bilde av Folkeaksjonen mot AltautbyggingenDemonstranter fra Folkeaksjonen mot Altautbyggingen i Stilla i Alta. Altautbyggingen var omstridt fra planene kom i 1968. I 1979 forhindret folkeaksjonens lenkegjeng i Stilla arbeidet med anleggsveien. På det meste var det over 800 demonstranter. I januar 1981 forhindret politiet ca. 500 demonstranter og veiarbeidet tok til. Foto: Riksarkivet

Miniutstilling på Teknisk museum til 27. mai. 

I 2017 var det 30 år siden Alta kraftverk ble satt i ordinær drift. I Norges vassdrags- og energidirektorats nettutstilling «Kampen om Alta» får du historier fra demonstranter, politikere, utbyggere, folkeaksjonen, media, politi og det samiske samfunnet. Utstillingen har også en fysisk del. Dette er en vandreutstilling som du kan se på Teknisk museum fra 12. til 27. mai.

Nettutstillingen «Kampen om Alta» gir et innblikk i Altasaken og de dilemmaer man står overfor ved kraftutbygginger.  I tillegg til historier fra sentrale skikkelser i den mest debatterte vannkraftutbyggingen i Norge, kan du dukke ned i dokumenter, kunst, og besøke sentrale steder i utbyggingen. NVEs egne arkiv og ansatte er sentrale kilder.

I tillegg er det en rekke intervjuer med forskjellige aktører fra ulike ståsted og posisjoner. Folkeaksjonens arkiv på Alta Museum og arkivet etter politiaksjonen på Justismuseet er også viktige kilder. Gjennom utstillingen søker NVE å nyansere og utdype en del av norsk vassdrags- og energihistorie. 

Altasaken

Utbyggingen av Alta-Kautokeinovassdraget er en av de kraftutbyggingene som har fått størst politisk oppmerksomhet i Norge. Kampen pågikk over en lang periode, fra planleggingen startet i 1968 til kraftverket stod ferdig i 1987. Samiske interesser og miljøverninteresser gikk mot den storskalerte vannkraftutbyggingen i Indre Finnmark. Selv om kraftverket ble bygget fikk saken en helt spesiell betydning for utviklingen av norsk samepolitikk.

I 1978 samlet verneinteressene seg i Folkeaksjonen mot utbygging av Alta/Kautokeino-vassdraget. Det ble samlet inn 15 000 underskrifter mot utbyggingen, som ble oversendt Stortinget. Tross dette vedtok Stortinget  bygging av en 110 meter høy demning ved Šávču.

Sommeren 1979 tok Folkeaksjonen i bruk sivil ulydighet og stanset i en periode anleggsarbeidet. I oktober 1979 slo en gruppe samer opp telt utenfor Stortinget og krevde utbyggingen stanset. Da regjeringens svar ble negativt, satte samene i gang sultestreik. Det ble også arbeidet på internasjonalt plan, med involvering av både FN-systemet og internasjonale urfolksorganisasjoner. Norge fikk etter hvert hard kritikk internasjonalt for sin behandling av samene, og ikke minst for spriket mellom Norges holdning til urfolk internasjonalt og på hjemmebane.

Reformerte norsk samepolitikk

Til tross for at utbyggingen til slutt ble gjennomført, førte Alta-saken til en totalreform av norsk samepolitikk. Det hadde siden slutten av andre verdenskrig blitt gjort oppmykende grep i politikken, blant annet hadde blitt lov å bruke samisk i skoleundervisning i 1959, og fra 1964 hadde man et eget Norsk Sameråd. Konflikten viste imidlertid at det var behov for nytt lovverk og et nytt representasjonsorgan for samene. Det første samerettsutvalget ble nedsatt i 1980, og la fram sin innstilling i 1984.

Som resultat av Samerettsutvalgets arbeid kom det en ny Samelov i 1987, samme år som Alta-demningen ble åpnet. Denne loven sikrer rettigheter rundt samisk språk, kultur og samfunn. Sametinget ble åpnet i 1989.

Om utstillingen
Utstillingen er utviklet av Norges vassdrags- og energidirektorat sammen med Anno Norsk Skogmuseum og Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum.

Kopirett © 2012 Norsk Teknisk Museum. Alle rettigheter reservert.
Norsk Teknisk Museum, Kjelsåsveien 143, 0491 Oslo | Telefon: 22 79 60 00 |e-post
Design | Utvikling: akzidenz as  -  Bygget med HTML5 og CSS3