NB: Gamle sider

Hei! Du har nå kommet til Teknisk museums gamle nettsider. Fra 10. juni 2019 blir ikke disse vedlikeholdt lenger. Gå til tekniskmuseum.no for å komme til forsiden.

Mind gap - om hjernen og hjerneforskning

Fra Mind gap. Foto: Lesley Leslie-Spinks

Utstillingen Mind gap handlet om hjernen og hjerneforskning. Utstillingsperioden var 16. april 2010 til 30. desember 2012. Universitetet i Oslo var hovedsamarbeidspartneren, og utstillingen var en hovedattraksjon i universitetets 200-årsjubileum.

Gå til nettutstillingen

Design: Robert Wilson

En av verdens mest anerkjente scenekunstnere, Robert Wilson, designet utstillingen i samarbeid med professor Serge von Arx ved Akademi for scenekunst ved Høgskolen i Østfold. Studenter ved akademiet har bidratt med enkeltelementer.

Utstillingen

Hjernen er det mest brukte og minst forståtte naturfenomenet vi kjenner til. Hjernen er oss selv og motoren bak all kunnskap. Til tross for dens sentrale funksjon og all den kunnskap som stadig utvikles på dette feltet, er det gjort lite for å bringe forskningen og fascinasjonen ut til folk flest. I forbindelse med Universitetet i Oslos 200-årsjubileum i 2011 arbeider Nasjonalt medisinsk museum / Teknisk museum og en rekke samarbeidspartnere frem en utstilling om hjernen. Med utstillingsmediets muligheter blir nevrologisk forskning belyst på en måte som innlemmer publikum i noen av hjernens mysterier og i forskningen bak kunnskapen. Gitt det høye antall som besøker Teknisk museum og museets posisjon som formidler av teknologi, vitenskap og medisin, særlig overfor barn og unge, har dette blitt en arena som berører et bredt publikum. Utstillingen er museets hovedsatsing i 2011.

For mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder Henrik Treimo
Presse: Kathrine Daniloff
Sponsor: Dag Andreassen

Hjerneforskning med Norge i front

Hjerneforskning har vært et sentralt forskningsfelt i Norge siden Fridtjof Nansen avla sin doktorgrad i nevrobiologi ved Universitet i Oslo i 1888. I dag har Norge flere ledende forskningssentra på området. Nye visualiseringsteknologier har gjort det mulig å forstå stadig mer av hvordan milliarder av hjerneceller kommuniserer for at vi skal kunne tenke, føle, bevege oss og huske – og hvordan vi påvirkes av sykdommer relatert til hjernen og nervene. En stor andel av sykdommene som rammer mange er direkte eller indirekte knyttet til nervesystemet, med de konsekvenser det får for den enkelte, pårørende og for samfunnet. Over 25 % av årlige helseutgifter kan tilskrives slike sykdommer. I framtiden vil en stadig større andel rammer av blant annet slag og Alzheimers sykdom. Kunnskap om, og innsikt i, hva dette kan innebære vil være av stor betydning.

Mind gap

Tittelen Mind gap speiler både hva en utstillingen handler om og som en metafor. Den antyder at hjerne og mellomrom står i en sammenheng og får derfor fram det sentrale poenget som deler av nevrologisk forskning har omhandlet, og fortsatt handler om, nemlig å forstå hvordan signaloverføringer mellom nerveceller skjer og organiseres i hjernen. Tittelen åpner også for vissheten om at det fortsatt er svært mye vi ikke vet om hjernen. På flere vis er tittelen også en påminnelse om å være forsiktig med å handle eller igangsette praksiser på sviktende kunnskapsgrunnlag.

Kopirett © 2012 Norsk Teknisk Museum. Alle rettigheter reservert.
Norsk Teknisk Museum, Kjelsåsveien 143, 0491 Oslo | Telefon: 22 79 60 00 |e-post
Design | Utvikling: akzidenz as  -  Bygget med HTML5 og CSS3