NB: Gamle sider

Hei! Du har nå kommet til Teknisk museums gamle nettsider. Fra 10. juni 2019 blir ikke disse vedlikeholdt lenger. Gå til tekniskmuseum.no for å komme til forsiden.

Utførsel av kulturminner

«Lov om kulturminner» skal sikre at også kommende generasjoner skal få nytte og glede av kulturarven. Lovens forbud mot utførsel av kulturminner har til formål å verne og ta vare på faste og løse kulturminner som er en viktig del av Norges kulturarv og historie. I tillegg skal den sikre dokumentasjon og kunnskap om de kulturminner som tillates ført ut av landet


Kultur- og kirkedepartementet har utpekt tolv institusjoner til å behandle søknader og fatte vedtak om utførsel av kunst- og kulturgjenstander. Norsk Teknisk Museum er vedtaksinstitusjon for transportmidler og andre tekniske kulturgjenstander.


Blant de kunst- og kulturgjenstandene du må søke utførselstillatelse for ved Norsk Teknisk Museum er: gjenstander, uten hensyn til alder, som er av spesiell betydning for vitenskapshistorien og teknisk historie. Båter, motorvogner, luftfartøy og skinnegående materiell eller deler av slike fra før 1950. For utførsel av militære kjøretøyer skal søknaden sendes Forsvarsmuseet.


Søknad skal skrives på et fastlagt skjema. Søknaden og fotografier av gjenstanden sendes i god tid til Norsk Teknisk Museum.


Museet utarbeider en utførselstillatelse som må følge gjenstanden ved grensepassering.

 

Har du spørsmål omkring utførsel av tekniske kulturminner kan du kontakte:

Frode Weium, førstekonservator


Se også:


Forskrift for utførsel av kulturminner


Søknadsskjema for eksporttillatelse av gjenstander som omfattes av lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 § 23 og forskrift av 14. desember 2001 nr. 1420


ABM-utviklings nettsider om utførsel av kulturminner

Det forvaltningsmessige ansvaret for kulturminnelovens § 23 ble overført fra Miljøverndepartementet til Kultur- og kirkedepartementet med virkning fra 1.1.2002. Ansvaret for gjennomføringen er delegert til ABM-utvikling.

Kopirett © 2012 Norsk Teknisk Museum. Alle rettigheter reservert.
Norsk Teknisk Museum, Kjelsåsveien 143, 0491 Oslo | Telefon: 22 79 60 00 |e-post
Design | Utvikling: akzidenz as  -  Bygget med HTML5 og CSS3