Videostill from "The Sea we See is not Blue'" by Sarah Kazmi 

Mattering Oil

Kunstnerisk intervensjon i utstillingene / Artistic intervention in the exhibitions


Når: Fredag 29. oktober kl. 18  (til søndag 7. november)
Hvor: Teknisk museum

Vis i kalender

Intervensjonen er et samarbeid mellom PRAKSIS, Teknisk museum og Goethe-Institut Norwegen.

Deltakende kunstnere: Siri Austeen, Sarah Kazmi, Lasse-Marc Riek, Elly Stormer Vadseth, Geraldine Vanspauwen og Maria Wang Kvalheim.

Utvinning av olje og gass er en del av av grunnlaget for velstand i Norge. Olje bidrar med nesten 40% av verdens energibehov og forbruket fortsetter å stige. Den utgjør levebrødet til milliarder av mennesker rundt om i verden, og fungerer som råvare for produkter brukt på nesten alle områder i samfunnets daglige funksjoner. Men olje er en begrenset ressurs og er en av de største miljøforurenserne globalt. I en tid med klimakrise er oljen i fokus for universell bekymring. Oljen er en ressurs vi ikke lenger kan tillate oss til å basere våre liv på - selv om det for de fleste mennesker nesten er umulig å tenke seg et liv uten.

Mattering Oil vil omgjøre utstillingene i Teknisk museums til et temporært galleri-laboratorium for undersøkelser og spørsmålsstillinger knyttet til vårt forhold til fossilt brensel. I hele museet vil en rekke performancer og installasjoner benytte lyd som medium til å utforske olje fra ulike kulturelle, historiske og miljømessige perspektiv.

Kunstverkene i denne intervensjonen vil behandle fenomenet olje både som et gammelt materiale og som en moderne ressurs, og kartlegge oljens rolle i et økologisk perspektiv fra det mikroskopiske til det makroskopiske. De vil avdekke oljens lydlige sfærer og støyforurensningen forårsaket av vårt forbruk. Verkene reflekterer over transport av olje over sjø og land, dens bevegelse i jordsmonnet, atmosfæren og i havet. Det stilles spørsmål ved hvordan våre beregninger, antagelser og fantasier knyttet til oljen, muliggjør en fortsatt utvinning.

Delvis inspirert av de endringene Covid-19-pandemien påla oss, vil noen av verkene også peke på de forandringene som kan oppstå når vi endrer livsstil; unngår flyreiser, minimerer bilbruk og gjør våre hjem og nærområder om til sentrum for vårt liv og virke.

Besøk oss og opplev ny kunst, både i form av stasjonære og performative intervensjoner. Mattering oil er en del av utstillingen klima2+ og PRAKSIS Oslo residency 17 Climata - Capturing Change at a Time of Ecological Crisis.

English

When:
Friday October 29. 6 p.m (on till Sunday November 7)
At: Teknisk museum

Show in calendar

A collaboration between PRAKSIS,  The Norwegian Museum of Science and Tehchnology, and Goethe-Institut Norwegen.

Participating artists: Siri Austeen, Sarah Kazmi, Lasse-Marc Riek, Elly Stormer Vadseth, Geraldine Vanspauwen, and Maria Wang Kvalheim.

The extraction of oil and gas is one of the foundations of prosperity in Norway. Oil provides nearly 40% of the world’s energy needs and its consumption continues to rise. It underpins the livelihoods of millions of people and offers the raw materials for diverse products used in almost every area of contemporary life. However, oil is one of the largest causes of global environmental pollution, negatively affecting populations around the world. In this time of climate crisis, it is a focus of universal anxiety - a resource that it seems we can no longer afford to live with, yet for most people it is almost impossible to imagine living without.

Mattering Oil will temporarily transform the museums exhibition spaces into a creative gallery-laboratory for probing our relationship to fossil fuels; asking how can art challenge, and open new understanding of traditional narratives that surround oil? Throughout the museum, a series of performances and artworks will use sound to explore oil from cultural, historical and environmental perspectives.

The works on show will consider oil both as ancient matter and contemporary resource, mapping out its ecological relationships from the microscopically tiny to the macroscopic. They will reveal the sound worlds of oil and the sound pollution caused by its exploitation. They reflect on the transportation of oil over land and sea, and its movement through the ground, atmosphere and ocean, asking how our calculations, assumptions and fantasies about oil enable its continued extraction.

Partly inspired by the changes that the Covid-19 pandemic has enforced, the works will also point towards the changes that can ensue when we radically alter our lifestyles: avoiding air travel, minimising car use and turning our own homes and outside spaces into our workplaces and the centre of our lives.

Visit to experience new art works both as stationary and performative interventions. during 10 days: Mattering oil takes place as part of the exhibition klima2+ and the PRAKSIS Oslo residency 17 Climata - Capturing Change at a Time of Ecological Crisis.


Kontakt oss

Norsk Teknisk Museum
Kjelsåsveien 143
0491 Oslo

Tlf: 22 79 60 00
Org. nr.: 979676832

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Eller fyll ut kontaktskjema

Skole og barnehage:
Epost (kontaktskjema)
Tlf: 22 79 60 60
Telefontid: Tir–fre kl. 13.15–15

 

Nyhetsbrev

Ja, takk!

Vennligst aktiver JavaScript for å kunne sende dette skjemaet