Skip to main content
           

To english site

Teknisk museum - et miljøfyrtårn

26 mai, 2021 ble Norsk Teknisk Museum registrert som Miljøfyrtårn.

For å komme dit, gjennomførte museet en omfattende gjennomgang av virksomheten opp mot ulike systemindikatorer. 

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Byggeier, Bibliotek, Butikk

Det blir stadig viktigere for alle å ta ansvar for miljøet, og Teknisk museum har derfor gått gjennom en grundig prosess for å bli miljøfyrtårn, sier Frode Meinich, direktør på Teknisk museum.

Det innebærer å etablere mer bærekraftig drift. Målet er først og fremst å reduserer vår påvirkning på det ytre miljøet. På sikt vil vi spare utgifter til energi, som igjen kan gi et enda bedre museumstilbud, mener han.

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet

Norsk Teknisk Museums mål for HMS er at alle ansatte og besøkende skal oppleve et fullt forsvarlig miljø til enhver tid, være trygge og komme uskadde hjem.


Norsk Teknisk Museum skal iverksette de tiltak som er nødvendig for å tilfredsstille arbeidsmiljølovens bestemmelser og myndighetenes forskrift om internkontroll som trådte i kraft fra 1. januar 1997.


Forskriften gir bestemmelser om at den som er ansvarlig for virksomheten plikter å sørge for systematisk oppfølging av krav fastsatt i følgende lover: arbeidsmiljøloven, forurensingsloven, brann- og eksplosjonsloven, produktkontrolloven, sivilforsvarsloven, loven om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr.


Formålet med forskriften om internkontroll er å fremme arbeidsmiljø og sikkerhet, verne mot produktskader og verne det ytre miljøet mot forurensing og sikre forsvarlig behandling av avfall. Norsk Teknisk Museums medarbeidere skal gis muligheten til personlig utvikling for til enhver tid å stå rustet til å møte fremtidens krav. For å svare til de krav som lover og forskrifter stiller, har museet utviklet et internkontrollsystem. Internkontrollsystemet skal være et arbeidsredskap for ledelse og ansatte i dets daglige virksomhet for å oppnå best mulige forhold hva angår de ansattes helse, arbeidsmiljøet og sikkerheten for alle i bedriften.

Internkontroll er en kontinuerlig prosess i bedriften, og vil derfor bli revidert og utvidet etter behov. Internkontroll er ingen ny form for kontroll og styring, men et hjelpemiddel for å få til en kultur hvor alle er opptatt av kvalitet, miljø og sikkerhet. Ledelsen vil aktivt medvirke til at kontrollen med systemet blir utvist etter forutsetningene, til at forholdene blir lagt til rette for arbeidet med dette, og til at vedtatte endringer raskt blir gjennomført.

For at de ansattes helsemessige situasjon skal være den best mulige, skal museet sørge for at en del forutsetninger er til stede:

Bedriftshelsetjeneste
Det er viktig at de ansattes helsemessige tilstand til enhver tid er slik at de ikke risikerer å påføre seg selv smitte, sykdommer eller skader.
De ansatte har et sykerom/hvilerom til disposisjon i garderoben i museets 1. etasje.

Norsk Teknisk Museum anser at et godt miljø på arbeidsplassen er av stor viktighet for trivsel og velvære. Ledelsen anser at det er viktig å legge forholdene til rette så godt som mulig for at ansatte kan oppfatte miljøet som tilfredsstillende.

Museet vil søke å skape/opprettholde gode samarbeidsforhold mellom ledelse og ansatte, og mellom de ansatte.

Ledelsen ved museet skal i årlig møte gå gjennom HMS-rutiner og arbeid og vurdere hensiktsmessighet, endringer og eventuelle HMS-punkt som skal inn i museets handlingsplan.

­­Miljøsatsing

Museets totale CO2-utslipp for 2020 var 197 tonn CO2. Kartlegging av museets CO2-utslipp viser at energi utgjør den klart største kilden til våre utslipp med hele 92,68 prosent. Energiforbruket er knyttet til drift av vår bygningsmasse og stammer i sin helhet fra elektrisitet.

CO2-utslipp fra avfall utgjør 1,51 prosent, mens de resterende 5,81 prosent stammer fra transport og reisevirksomhet. Utslipp fra transport har vært lavt i 2020 på grunn av pandemien, men museet vil ha fokus på lavest mulige transportutslipp. Museet har gått til innkjøp av en el-bil i 2020 og vil vurdere el-biler når resten av bilparken skal skiftes ut i kommende år.

Gjennom Miljøfyrtårnsertifiseringen forplikter museet seg til å jobbe med å redusere CO2-utslippene. Det skal vi gjøre gjennom blant annet følgende tiltak i 2021:

Museet skal jobbe for redusert energiforbruk i bygningsmassen. Målet er en 20 prosent reduksjon i de kommende årene.

Museet skal øke kildesorteringsgraden for avfall, ved å legge bedre til rette for kildesortering og ved å ha høyere fokus på kildesortering i utstillingsproduksjoner og annet arbeid som medfører stor avfallsproduksjon.

I 2020 ble 46 prosent av museets avfall kildesortert. Målet for 2021 er at 56 prosent av avfallet skal være kildesortert.

Museet skal etterstrebe å kjøpe miljøvennlige varer til driften, og skal fortrinnsvis velge leverandører som er miljøsertifiserte i kommende år.

Kafeen på museet ble sertifisert som miljøfyrtårn i 2019.

Norsk Teknisk Museum
Kjelsåsveien 143
0491 Oslo
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Tlf: 22 79 60 00
Telefontid: Man.–fre. kl. 08–16
Org. nr.: 979676832

Skole og barnehage:
Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Tlf: 22 79 60 60
Telefontid: Tir.–fre. kl. 13.15–15

Utleie av lokaler:
E-post:Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Tlf: 22 79 60 00

Abonner på vårt nyhetsbrev
Tilbake til toppen